Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Disclaimer & privacyverklaring

Disclaimer

 

Contactgegevens:
VZW Vrije Evangelische Gemeenten
Nederzwijnaarde 23
9052 Zwijnaarde

Adres maatschappelijk zetel:
VZW Vrije Evangelische Gemeenten
Nederzwijnaarde 23
9052 Zwijnaarde

 

Telefoon: 0496 – 17 18 98
E-mail: kantoor@veg.be
Ondernemingsnummer: 452.328.816

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VZW Vrije Evangelische Gemeenten of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

VZW Vrije Evangelische Gemeenten levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal VZW Vrije Evangelische Gemeenten de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

VZW Vrije Evangelische Gemeenten kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. VZW Vrije Evangelische Gemeenten geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

VZW Vrije Evangelische Gemeenten kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

VZW Vrije Evangelische Gemeenten verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid

VZW Vrije Evangelische Gemeenten hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van inschrijvingen en bestellingen. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot VZW Vrije Evangelische Gemeenten, Nederzwijnaarde 23, 9052 Zwijnaarde. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VZW Vrije Evangelische Gemeenten, Nederzwijnaarde 23, 9052 Zwijnaarde, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

VZW Vrije Evangelische Gemeenten kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN DE VZW

Vrije Evangelische Gemeenten VZW (verder afgekort “VEG”)
Nederzwijnaarde 23
9052 Zwijnaarde
Email: info@veg.be
Web: www.veg.be
Ondernemingsnummer: 452.328.816 - RPR Gent

1. Verklaring
De VZW VEG hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de leden en zorgt dat hun privacy wordt gerespecteerd.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De VZW VEG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


2. Onze verantwoordelijkheid
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
deze Privacy verklaring;
 verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als VZW VEG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

 

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door VZW VEG verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
 om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VEG VZW; (uitvoering overeenkomst)
 Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; (toestemming betrokkene)
 Het meedelen van ontwikkelen eigen aan kerkgemeente en vzw;
 Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de

volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken :
 Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 Rijksregisternummer (enkel voor de leden van de raad van bestuur en bestuursraad van VZW)
 Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


4. Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …vb Dropbox);
 het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 aansluiting bij de ARPEE, EAV; EVW/indekerk , EJV
 verzekeringen: ongevallenverzekering, vrijwilligersverzekering.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

5. Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

6. Bewaartermijn

VEG VZW, bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Nadat de betrokkene het lidmaatschap opzegt, worden de gegevens niet langer dan één jaar bewaard.


7. Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
 Alle personen die namens VEG VZW van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.


8. Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de
door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

9. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

10. Wijziging privacy statement
VEG VZW kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 08:26. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Het gebruik van cookies
VZW Vrije Evangelische Gemeenten kan anonieme of geaggregeerde gegevens  verzamelen van niet- persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.