Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Onze visie

Samen gezin zijn

We verlangen er naar dat huwelijken en gezinnen een veilige plaats zijn, waarin de prachtige waarden van God worden doorgegeven en uitgeleefd.

God houdt van gezinnen. Dat is niet verwonderlijk daar Hij alles rondom het gezin heeft geschapen. Man en vrouw samen vormen het beeld van God en het gezin is de basis van het menselijk geslacht (Genesis 1:27-28). De Hof van Eden was klaargemaakt om de mens een mooie plaats te geven. Na de zondeval is het niet anders, de gemeente is ook een huisgezin van God (Efeziërs 2:19). God is onze Vader en Jezus mogen we onze broeder noemen.

Natuurlijk zijn de aanvallen op het gezin juist daarom zo hevig. De satan weet wat hij aanvalt en stimuleert het individualisme ten koste van het collectieve. Terwijl het gezin de ideale plaats is om te leren, zien we dat het overdragen van echte geestelijke waarden steeds meer in het gedrang komt. Het vraagt immers aanwezigheid in relaties om waarden over te dragen.

Onze consumptiemaatschappij is echter gebaseerd op het bevredigen van individuele behoeften. Relaties hebben daarin geen prioriteit. De opvoeding van onze kinderen wordt daardoor steeds meer een zaak van de overheid. Er zijn twee etalages waarin God Zijn liefde tentoonstelt aan de wereld. Het huwelijk en de gemeente tonen wie Hij is en wat Hij doet.

Het huwelijk is een geheimenis waarin we als christenen duidelijk maken hoe de verhouding is tussen Christus en de gemeente. Christenen mogen aan elkaar de ontvangen genade doorgeven door de vruchten van de Geest.

Ook is de gemeente een huisgezin. Velen in de gemeente lijden door gebrokenheid in Gods schepping. Zo zijn er die kinderloos blijven en het verdriet meedragen geen ouder of grootouder te kunnen worden. Er zijn ook personen die alleen blijven en dit als een gemis ervaren. Anderen hebben hun partner verloren door scheiding of sterven. Daarnaast wordt er ook veel geleden om kinderen die hun eigen weg gaan. Ook al deze personen zijn kostbaar voor God. De gemeente is een plaats waar Hij ze door onze onderlinge betrokkenheid wil verzorgen.

Als VEG willen we niet alleen oog hebben voor de uiterlijke structuren van de gemeente maar vooral ook de kernwaarden voeden zodat we gemeente mogen zijn naar Gods wil.

Meer over onze visie