Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Onze visie

Samen Christus uitdragen

We willen elkaar stimuleren om plaatselijk, landelijk en wereldwijd betrokken te zijn en blijven bij Christus uitdragende projecten. Dit vanuit een naar buitengerichte levenshouding die voortvloeit uit een op Christus gerichte levenshouding.

Jezus volgen kan niet onzichtbaar blijven voor de mensen om ons heen. Aan het begin van zijn onderwijs maakt de Here Jezus duidelijk dat Hij door zijn volgelingen de wereld wil bereiken.
Zijn bedoeling klonk duidelijk door in “Gij zijt het zout der aarde” en in “Gij zijt het licht der wereld” (Mattheüs 5:13,14).

Vlak voordat de Here Jezus plaats nam aan de rechterhand van Zijn Vader maakte de Here Jezus zijn discipelen duidelijk dat zij op de aarde zouden blijven met één doel “Gij zult mijn getuigen zijn” Handelingen 1:8. Daarmee bevestigt hij de opdracht die Hij hen gaf direct na Zijn opstanding “Vrede zij u. Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.” Johannes 20:21. Zelfs verdrukking van zijn volgelingen staat Jezus toe met dat oogmerk “Gij zult geleid worden voor stadhouders en koningen om Mijnentwil tot een getuigenis voor de hen en voor de volken.” Mattheüs 10:18. In de praktijk van de eerst gemeente zien we dit principe nadrukkelijk naar voren komen (Handelingen 8:4).

Het “gezonden zijn” maakt integraal onderdeel uit van “geroepen-zijn”. Het welzijn van de gemeente is daarmee onlosmakelijk verbonden met leven in het besef gezonden te zijn.
In navolging van het onderwijs van de Here Jezus, maakt Paulus ons duidelijk dat het effect van onze evangelisatie arbeid niet in onze handen ligt. Daarom stimuleert Paulus de gemeente te bidden “dat God een deur voor ons woord opene om te spreken van het geheimenis van Christus” Kolossenzen 4:3. We mogen bidden in de verwachting dat de Here dingen kan doen die onze verwachting te boven gaan.

Betrokkenheid met onze leefwereld is geen kwestie van activisme. Het vloeit voort uit onze verwondering over de liefde van God de Vader en van de Here Jezus. Handelingen 9:31 maakt ons duidelijk dat “de wandel in de vreze des Heren” een onmisbare grondhouding is voor een missionaire gemeente.

We beseffen dat het uitdragen van het evangelie niet kan zonder aandacht te hebben voor de materiële en immateriële noden van mensen. Aandacht geven aan deze noden mag niet op zichzelf blijven staan, daarom willen we elkaar bemoedigen en stimuleren om deze aandacht vergezeld te laten gaan van de verkondiging van de gekruisigde en opgestane Christus.

Als volgelingen van Jezus zijn we geroepen om in België met woorden mensen te stimuleren zich te bekeren en hun leven toe te vertrouwen aan Christus.

Daarnaast zijn we als inwoners van het welvarende westen aan het werk van de Here Jezus schatplichtig om mee te dragen in de wereldwijde verkondiging van het evangelie van onze Here Jezus Christus.

Meer over onze visie